Privacy Statement

Privacyverklaring Wassink Business Consultancy
Wassink Business Consultancy, gevestigd te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Wassink Business Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan Wassink Business Consultancy (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige gegevens die u actief (heeft) verstrekt door bijv. een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website;
 • Lijst met uw contactgegevens via een app;
 • Bankrekeningnummer;

 

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Wassink Business Consultancy verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of tijdens het onderzoek naar de probleemstelling van de organisatie. Wassink Business Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met Wassink Business Consultancy hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Wassink Business Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Wassink Business Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Wassink Business Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Wassink Business Consultancy een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wassink Business Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Wassink Business Consultancy gebruikt functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wassink Business Consultancy;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij Wassink Business Consultancy een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Wassink Business Consultancy van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gelske@wassinkbusinessconsultancy.com. Wassink Business Consultancy reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Wassink Business Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gelske@wassinkbusinessconsultancy.com.